آزمایشگاه ما

 آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت قابلیت انجام کلیه آزمون های مورد نیاز برای کنترل مواد اولیه و محصول نهایی را دارا میباشد.

این آزمایشگاه دارای تاییدصلاحیت آزمایشگاه همکار وتایید صلاحیت ساپکو و دارای خدمات آزمایشگاهی مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 می باشد.

برخی از آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه ما :

___________________________________________________________________________

ضریب اصطکاک و سایش           مقاومت رنگ در برابر روغن ترمز         استحکام برشی سرد و گرم

مقاومت چسبندگی شیم            دانسیته سنجی لنت و پودر لنت        محتوای خاکستر پودر

رطوبت سنجی پودر لنت             استخراج پودر از استون                     تخلخل

تختی و توازی سطح                  اندازه گیری ابعاد کامپاند پودر با الک لرزشی (شیکر)

ضریب انبساط حرارتی                مقاومت سیم سنسورالکتریکی405 دربرابر حرارت

طول و ضخامت لنت

آزمایشگاه اتحاد لنت
آزمایشگاه اتحاد لنت
دستگاه تراکم پذیری
دستگاه تراکم پذیری

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه دینامومتر
دستگاه دینامومتر

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه سایش
دستگاه تست سایش

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

کالیبراتور لودسل
کالیبراسیون نیرو - لودسل

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه میکروسکوپ
دستگاه میکروسکوپ

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

فورد کاپ ویسکوزیته سنجی
کاپ ویزکوزیته سنجی

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه کراس کات
دستگاه کراس کات

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه PH متر
دستگاه اندازی گیری PH

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه یونیورسال تنسایل
دستگاه یونیورسال تنسایل

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه سایش
دستگاه سایش

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه آون
دستگاه آون

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه سختی سنج راکول
دستگاه سختی سنج راکول

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه شوف بالن به همراه سوکسله شیشه ای
دستگاه شوف بالن

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

کوره دمای بالا ( حداکثر 1200 درجه سانتی گراد)
کوره دمای بالا ( حداکثر 1200 درجه سانتی گراد)

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه شیکر (الک لرزشی)
دستگاه شیکر (الک لرزشی)

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

ترازو به همراه کیت دانسیته سنجی
سنگ تختی به همراه ارتفاع سنج و فیکسچرهای مخصوص

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

ترازوی رطوبت سنجی
ترازوی رطوبت سنجی

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

fa_IRFA_IR