دستگاه یونیورسال تنسایل

دستگاه یونیورسال تنسایل

توانایی انجام آزمون هایی که نیاز به نیروی فشاری و کششی دارند.

مقاومت کششی سیم سنسور و فنر سیم سنسور

اندازه گیری میزان تحمل نیروی فنر

انجام آزمون استحکام برش سرد و گرم لنت مطابق با استاندارد ISIRI 2898

توانایی انجام تست مقاومت لنت ترمز در مقابل مایعات طبق استاندارد (ISIRI 3099 - ISO 6314) به همراه میکرومتر

مقاومت چسبندگی شیم

آزمون تحمل فشار کارتن بسته بندی

fa_IRFA_IR