دستگاه یونیورسال تنسایل

دستگاه یونیورسال تنسایل

توانایی انجام آزمون هایی که نیاز به نیروی فشاری و کششی دارند.

انجام آزمون استحکام برش سرد و گرم لنت مطابق با استاندارد ISIRI 2898

fa_IRFA_IR