کاپ ویزکوزیته سنجی

دستگاه کاپ ویسکوزیته سنجی

جهت اندازه گیری ویسکوزیته سیالات به روش غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد

fa_IRFA_IR