دستگاه اندازی گیری PH

دستگاه PH متر

جهت اندازه گیری PH سنجی مورد استفاده قرار می گیرد

fa_IRFA_IR