دستگاه میکروسکوپ

دستگاه میکروسکوپ

جهت مشاهده و بررسی اندازه کامپاند و ترکیبات پودر مورد استفاده قرار می گیرد

fa_IRFA_IR