کوره دمای بالا ( حداکثر 1200 درجه سانتی گراد)

کوره دمای بالا ( حداکثر 1200 درجه سانتی گراد)

انجام آزمون های عملیاتی که نیاز به دمای بالا دارند.

fa_IRFA_IR