دستگاه کراس کات

دستگاه کراس کات

جهت اندازه گیری چسبندگی قشر خشک رنگ مورد استفاده قرار می گیرد

fa_IRFA_IR