دستگاه آون

دستگاه آون

انجام آزمون هایی که نیاز به دمای تا 300 درجه سانتیگراد دارند (استحکام برشی گرم لنت)

fa_IRFA_IR