سنگ تختی به همراه ارتفاع سنج و فیکسچرهای مخصوص

سنگ تختی به همراه ارتفاع سنج و فیکسچرهای مخصوص

اندازه گیری ابعادی لنت (تختی و توازی)

fa_IRFA_IR