دستگاه تست سایش

دستگاه تست سایش

این دستگاه توانایی انجام آزمون ضریب اصطکاک و سایش دقیقا مطابق با استاندارد ملی و اجباری ISIRI 586 را دارا می باشد.

fa_IRFA_IR