دستگاه تراکم پذیری

دستگاه تراکم پذیری

این دستگاه توانایی انجام تست تراکم پذیری مواد لنت (کرنش فشاری) را طبق استاندارد های (ISIRI 5823 – ISO 6310) با خروجی تغییر ضخامت را دارد و همچنین توانایی انجام آزمون انبساط حرارتی و انتقال حرارت هم امکان پذیر می باشد.

fa_IRFA_IR