واحد نمونه صنعتی استان مرکزی

واحد نمونه صنعتی استان مرکزی سال 1396

مراسم روز ملی صنعت و معدن در تیرماه سال 1396 در استان مرکزی برگزار گردید و جناب آقای مهندس مجید اسدی به عنوان مدیر عامل شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی استان مرکزی را دریافت نمودند.

fa_IRFA_IR