دستگاه آون

دستگاه آون

این دستگاه تجهیز مکمل برای انجام آزمون های استحکام برشی گرم، تخلخل، مقاومت به دمای سیم سنسور، مقاومت به دمای بالا شیم،آماده سازی برخی نمونه ها و فیلتر قبل از اوزان

fa_IRFA_IR