آزمایشگاه ما

 آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت قابلیت انجام کلیه آزمون های مورد نیاز برای کنترل مواد اولیه و محصول نهایی را دارا می باشد.

این آزمایشگاه دارای تاییدصلاحیت آزمایشگاه همکار وتایید صلاحیت ساپکو ودارای خدمات آزمایشگاهی مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 می باشد.

برخی از آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه ما :

___________________________________________________________________________

ضریب اصطکاک و سایش          مقاومت رنگ در برابر روغن ترمز         استحکام برشی سرد و گرم

مقاومت چسبندگی شیم          دانسیته سنجی لنت و پودر لنت        محتوای خاکستر پودر

رطوبت سنجی پودر لنت           رطوبت سنجی پودر لنت                  تخلخل

تختی و توازی سطح                ترکیبات پودر با الک                       ضریب انبساط حرارتی

طول و ضخامت لنت                 مقاومت سیم سنسورالکتریکی405دربرابر حرارت

کالیبراتور لودسل
کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه میکروسکوپ
Microscope

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

فورد کاپ ویسکوزیته سنجی
کاپ ویزکوزیته سنجی

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه کراس کات
دستگاه کراس کات

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه PH متر
دستگاه اندازی گیری PH

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه یونیورسال تنسایل

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه سایش

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه آون

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه سختی سنج راکول

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه شوف بالن به همراه سوکسله شیشه ای

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

کوره دمای بالا ( حداکثر 1200 درجه سانتی گراد)

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

دستگاه شیکر (الک لرزشی)

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

ترازو به همراه کیت دانسیته سنجی

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

ترازوی رطوبت سنجی

آزمایشگاه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

fa_IRPersian