محصولات

مجموعه لنت چرخ جلوی ال ۹۰

لنت ترمز چرخ جلوی ال 90تولید شده در شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت با استفاده از تکنولوژی کشور کره جنوبی

لنت ترمز چرخ جلوی رانا

لنت ترمز چرخ جلوی راناتولید شده در شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت با استفاده از تکنولوژی کشور کره جنوبی

مجموعه لنت چرخ عقب رانا – دیسکی

لنت ترمز چرخ عقب رانا - دیسکیتولید شده در شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت با استفاده از تکنولوژی کشور کره جنوبی

مجموعه لنت چرخ جلو ی تیبا

لنت ترمز چرخ جلوی تیبا تولید شده در شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت با استفاده از تکنولوژی کشور کره جنوبی

مجموعه لنت چرخ عقب سمند

لنت ترمز چرخ عقب سمندتولید شده در شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت با استفاده از تکنولوژی کشور کره جنوبی

مجموعه لنت چرخ جلو ی سمند

لنت ترمز چرخ جلوی سمند ، تمامی مدلهای 90 به بعد و EF7تولید شده در شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت با استفاده از تکنولوژی کشور کره جنوبی

- تومان