بزرگداشت روز ملی صنعت،معدن و تجارت تیرماه 1398 مراسم روز ملی صنعت و معدن در

واحد نمونه صنعتی استان مرکزی سال 1396 مراسم روز ملی صنعت و معدن در تیرماه

مراسم افتتاحیه شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت به عنوان یکی از کارخانه های گروه صنعتی